ગુજરાતી જોકસ- wife અને Girlfriend માં શું અંતર છે

શુક્રવાર, 8 નવેમ્બર 2019 (16:50 IST)
wife એક TV ની જેમ હોય છે 
અને  Girlfriend એક MObile ની જેમ છે. 
ઘર પર તમે   TV જુઓ છો. 
પણ જ્યારે તમે બહાર જાઓ છો તો 
તમારું MObile સાથે લઈ જાઓ છો. 
TV નો આનંદ તમે ક્યારે ક્યારે જ લો છો 
પણ વધારે સમયે તમે MObileનો જ હોય છે. 
TV આશરે ફ્રી જ હોય છે. 
પણ MObile ની payment ન કરતા 
પર તમારી સેવાઓ બંદ થઈ શકે છે. 
TV મોટુ અને ભારે હોય છે. અને વધારેપણુ જૂનો હોય છે.
પણ MObile ખૂબજ  Slim, Sweet, portable અને  latest modelનો હોય છે. 
TVનો ખર્ચો તમે સરળતાથી ઉપાડી શકો છો. 
પણ MObile એક મોંઘુ સોદો છે. 
TVની સાથે Remote (બાળક) હોય છે. 
પણ TVને સાંભળવા સિવાય તમે બીજુ કઈક નથી કરી શકતા. 
આખરે વાત.. 
TV જ સારું છે કારણ કે TVમાં Virus નથી હોતું 
MObile માં હોય છે અને MObile  સરળતાથી Hack થઈ જાય છે કે ચોરાવી લઈ શકાય છે. 
તેથી TV થી જ ચોંટ્યા રહો !!! 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ - કપડા ઉતારુ છુ