ગુજરાતી જોક્સ - આંચલ ક્યાંથી લાવશે

શુક્રવાર, 1 નવેમ્બર 2019 (15:05 IST)
આવનારી પેઢી માંના આંચલનો સુખ નહી મેળવશે 
કારણકે 
જીંસ પહેરતી મા આંચલ ક્યાંથી લાવશે 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ આમના શરીફની શોધ થઇ પુરી, ગુજરાતમાં ખાસ તૈયાર કરાયેલી સાડી માટે 1,00,000 રૂપિયા ખર્ચ કરશે!