જોક્સ

Holi jokes- તારી બેનપણી સાથે...

બુધવાર, 20 માર્ચ 2019

જોક્સ - પતિ પત્ની અને કૂતરુ ...

મંગળવાર, 19 માર્ચ 2019

ગુજરાતી જોક્સ- ડર્ટિ જોક્સ

શુક્રવાર, 15 માર્ચ 2019

ગુજરાતી જોકસ- ગામડાની પત્ની

શુક્રવાર, 15 માર્ચ 2019
LOADING