ગુજરાતી જોક્સ - પીવે છે

શુક્રવાર, 1 નવેમ્બર 2019 (15:34 IST)
અમારા દેશમાં અરબી બોલી નહી 
ખાઈએ છે 
ચીની(ખાંડ) બોલીએ નહી 
ખાઈએ છે 
તેમજ અંગ્રેજી બોલીએ નહી 
પીવે છે 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ Aishwarya એ અભિષેકથી પહેલા ઝાડથી કર્યા હતા લગ્ન જાણો શું છે વાત