જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ - રામાયણ જોતા ...

ગુરુવાર, 2 એપ્રિલ 2020

ગુજરાતી જોક્સ- એપ્રિલ ફૂલ

મંગળવાર, 31 માર્ચ 2020

Gujarati Jokes - દીકરીમાં ખામી

બુધવાર, 25 માર્ચ 2020

કોરોના જોક્સ

બુધવાર, 25 માર્ચ 2020

ગુજરાતી Jokes- આલિયાને કિસ..

મંગળવાર, 24 માર્ચ 2020

કોરોના વાયરસ JOkes

શુક્રવાર, 20 માર્ચ 2020

ગુજરાતી જોક્સ- વાહ જોક્સ

રવિવાર, 15 માર્ચ 2020

ગુજરાતી જોક્સ- 108 મોકલો

રવિવાર, 15 માર્ચ 2020

ગુજરાતી જોક્સ - ભઈ વાહ જોક્સ

શુક્રવાર, 13 માર્ચ 2020

Gujarati jokes - ગુજ્જુ જોક્સ

ગુરુવાર, 12 માર્ચ 2020

ગુજરાતી જોક્સ - ચા વાળો

ગુરુવાર, 12 માર્ચ 2020
LOADING