સ્ત્રી-પુરુષ

ગુજરાતી જોક્સ-આનંદ આવી રહ્યું છે

રવિવાર, 16 ફેબ્રુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ - કોલેજના દિવસોમાં

મંગળવાર, 28 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ- મજેદાર જોકસ

સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ- સાળી અને ઘરવાળીમાં

મંગળવાર, 21 જાન્યુઆરી 2020

ગુજરાતી જોક્સ -બહાર બહુ ઠંડ છે

ગુરુવાર, 31 જાન્યુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- ભાભી પીયર ગઈ છે

સોમવાર, 10 ડિસેમ્બર 2018

ગુજરાતી Funny Jokes-

રવિવાર, 27 મે 2018
LOADING