જોક્સ - ગઘેડો

સોમવાર, 9 સપ્ટેમ્બર 2019 (17:24 IST)
એક ગઘેડો બીજા ગઘેડાને - યાર મારો શેઠિયો સાલો બહુ મારે છે ! 
બીજો ગધેડો - તો તુ ભાગી કેમ નથી જતો ?
પહેલો ગધેડો - ના યાર અહી Future ખૂબ બ્રાઈટ છે. શેઠિયાની દીકરી જ્યારે પૈસા માંગી માંગીને પરેશાન કરે છે તો શેઠિયો  કહે છે કે જો વધારે પૈસા પૈસા કરીશ તો હુ તારુ લગન આ ગઘેડા સાથે કરી નાખીશ.. બસ એ જ આશાએ બેસ્યો છુ. 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ - પત્ની મોંઘી