ગુજરાતી જોક્સ- ઓહ... આને નાનું કરો

શુક્રવાર, 19 જુલાઈ 2019 (10:36 IST)
એક મારવાડીની પત્ની મારવાડી સાથે નહાવી રહી હતી
 
ત્યારે મારવાડીનો ઉભો થઈ ગયો
 
 
પત્ની જોરથી બૂમ પાડીને
 
ઓહ... આને નાનું કરો
 
હવે આ નહાવાનું સાબુ બે મહીના સુધી હલાવું છે!!

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ જોક્સ ગુજરાતી- મજેદાર જોક્સ