ફ્રી ઓફ ચાર્જ

જજ - હું તને જેલમાં મોકલુક છુ.
ચોર - શુ ચાર્જ લાગશે ?
જજ - કોઈ ચાર્જ નથી ફ્રી ઓફ ચાર્જ છે.

વેબદુનિયા પર વાંચો