તો પછી ઉઠાડોને

રમણ - મને છ વાગે ઉઠાડી દેજે
મમ્મી - પણ, બેટા છ તો વાગી ગયા છે
રમણ - તો પછી ઉઠાડી દો ને .

વેબદુનિયા પર વાંચો