ગુજરાતી જોકસ -બાપમાં દમ નહી હતો શું ?

સોમવાર, 2 સપ્ટેમ્બર 2019 (11:38 IST)
છોકરો- તમે કેટલા ભાઈ-બહેન છો ? 
 
છોકરી- છ 
 
છોકરા- કેમ માં-બાપને કઈ કામ ન હતો શું ?
 
છોકરી- તમે કેટલા ભાઈ-બહેન છો ? 
 
છોકરો- 1 
 
છોકરી- કેમ બાપમાં દમ નહી હતો શું ? 
 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ હસવાની છૂટ છે "જમાઈની સમસ્યા"