ગુજરાતના ગંજ બજારના ભાવ (20-04-2019)

શનિવાર, 20 એપ્રિલ 2019 (16:26 IST)
ઉંઝા:
અજમો 5500-13140 
ઈસબગુલ   8355-10750
જીરુ        12850-19400
રાયડો      3255-3475 
તલ        10125- 11605 
સુવો        4625-7500 
 
 
કલોલ: 
 
ધાન - 1500-1650 
ઘઉં 1700-1921 
 
માણસા 
 
જવ     1550-1725
કપાસ   5500-6230 
લસણ   5000- 6235 
ગુવાર   4000- 4040
જુવાર   2200 -2750 
રાયડો   3100 -3425 
બટાકા      200-500 
ઘઉ      1700-2070 
 
રીગણ   1500-3000 
ફ્લાવર   1200-1750
ભીંડી      4000-5000 
લીલા મરચા  2000-5000 
ગ્વાર         4000-6000 
ટામેટા          800-1000
રાજકોટ : 
તુવેરદાળ  4500-5315 
બાજરી   1850-2090 
અડદ દાળ  4000-4585 
ધાણા   4275-10400 
કપાસ  5225-6325
લસણ 500-5250
મગ  5000-6250 
મગફળી 4000-4680 
જુવાર  2500-3015 
જીરુ 13500-25650 
મકાઈ  1840-2115 
મેથી  4500-4780 
રાયડા 2500-3400 
ડુંગળી 205-705 
બટાકા  450-1000 
તલ - 15500-18125 
ઘઉં  1840-2140
રીગણ 500-2000 
ભીંડા  2500-6000 
લીલા મરચા 2250-3500 
ટામેટા   1000-1250 
 
 
ગોંડલ : 
ઘઊં-લોકવાન 192-245 
ઘઊં-ટુકડા 195-261 
જુવાર 191-211 
મકાઈ 153-169 
કપાસ 400-601
મગ 266-446
ચણાં 391-450
વાલ 250-456વાલ પાપડી 286-477
તુવેર 346-400
મગફળી જાડી 490-594
મગફળી જીણી 500-561 
સીંગદાણા-જાડા 600-711
સીંગદાણા-ફાડા 521-685 
એરંડા 460-515
તલ 1091
મેથી 406-525
જીરૂં 1011-1041
ધાણા 800-1041
 
અમદાવાદ:
જવ  1500-1665 
ધાણા 6800-7110 
મગ   4000-5000
જીરુ   15200-15850
ચણા ડોલર 4000-4515 
રાયડા 3778-3825 
સોયાબીન 3756-3790 
 
બટાકા 1200- 1500 
ડુંગળી-નાસિક 400-1300 
રીંગણ 800-1800
 
કોબીજ 1200 -2300
ફુલાવર 1300-2500
ટામેટા 600-1000 
ભીંડા - 4000-6500
ગવાર  4000-9000
લીલા મરચા 1500-4500 
વટાણા 5000-4500 
લસણ - 1500-4500 

વેબદુનિયા પર વાંચો

આગળનો લેખ 2014માં મોદીનું વાવાઝોડું હતું હવે સુનામી આવી હોવાથી કોંગ્રેસ હતાશઃ મુખ્યપ્રધાન રૂપાણી