શું તમારી સામેની વ્યક્તિ તમને નિયંત્રિત કરી રહી છે? આ રીતે ઓળખો

જો કોઈ તમારી સાથે છેડછાડ કરી રહ્યું હોય તો આ રીતે મેનીપ્યુલેટરને ઓળખો...

social media

તમને જૂઠા સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે

આવા લોકો તમને તમારી જાત પર શંકા કરે છે.

આવા લોકો તમારી દરેક પ્રતિક્રિયા પર સવાલ ઉઠાવે છે

આ લોકો તમને કહેવાનો પ્રયત્ન કરશે કે તમે ખોટી પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છો

આવા લોકો તમારી દરેક નાની નાની ક્રિયા પર તમને ખોટા સાબિત કરશે.

આવા લોકો તમને ખોટા સાબિત કરીને તમારા પર નિયંત્રણ રાખવાનો પ્રયત્ન કરશે

વધુ પડતા મૈત્રીપૂર્ણ બનવાનો પ્રયાસ કરો.

તમારા અન્ય મિત્રો વિશે ખરાબ વાત કરવી અથવા તેમને તમારાથી દૂર રહેવાનું કહેવું.

મેંટલી સ્ટ્રોંગ લોકોમાં હોય છે આ 10 ટેવ તમારામાં કેટલી

Follow Us on :-